Мы всегда на пульсе вашего стоматологического здоровья


    Услуги Статьи Вопросы
LiveZilla Live Help


Посадова інструкція головної медичної сестри.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Метою діяльності головної медичної сестри є організація роботи середніх та молодших медичних працівників закладу. Діяльність головної медичної сестри спрямована на поліпшення якості та підвищення ефективності медичного обслуговування населення; профілактику внутрішньолікарняних інфекцій, додержання необхідного протиепідемічного та санітарно-гігієнічного режиму, контроль за раціональним використанням медичної апаратури, обладнання, інструментарію та медичних препаратів; підвищення кваліфікації середніх медичних працівників.

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади керівником лікувально-профілактичного закладу, у відповідності до чинного законодавства.
1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров'я, Кодексом законів про працю України та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію сестринської справи.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

Головна медична сестра повинна:
2.1. Проводити заходи щодо раціоналізації організації праці середнього та молодшого медичного персоналу шляхом широкого використання техніки та впровадження передових методів роботи; контролювати оптимальність розподілу середнього та молодшого медичного персоналу по робочих місцях, складання та виконання графіків роботи.
2.2. Організовувати та контролювати виконання середнім та молодшим медичним персоналом внутрішнього трудового розпорядку та санітарно-епідеміологічного режиму закладу.
2.3. Організовувати та контролювати виконання своїх обов'язків медичними сестрами та молодшим медичним персоналом.
2.4. Забезпечувати та контролювати правильність отримання, обліку, зберігання та витрачання медикаментів і матеріалів (бинтів, вати, марлі тощо).
2.5. Контролювати виконання медичними сестрами призначень лікаря, збирання біологічних матеріалів для аналізів, доставку їх в лабораторію, своєчасне одержання з лабораторії результатів досліджень та занесення їх до індивідуальних карт хворих.
2.6. Систематично проводити обходи відділень та служб.
2.7. Контролювати своєчасність і якість проведення дезінфекції та дератизації приміщень.
2.8. Розглядати випадки порушень трудової дисципліни середнім та молодшим медичним персоналом і вносити пропозиції про накладення стягнень.
2.9. Убезпечувати умови праці для середніх та молодших медичних працівників.
2.10. Організовувати наставництво ветеранів праці над молодими спеціалістами — випускниками медичних училищ.
2.11. Складати плани підвищення кваліфікації та проходження атестації середніми медичними працівниками та контролювати їх виконання.
2.12. Планувати та організовувати проведення повірки засобів вимірювання та апаратури, яка підлягає державній повірці.
2.13. Керувати Радою медичних сестер та організовувати її роботу.
2.14. Розробляти та здійснювати заходи щодо підвищення кваліфікації медичних сестер та молодшого медичного персоналу. Щомісяця проводити конференції середніх медичних працівників та щоквартально — молодших медичних працівників. Контролювати якість проведення занять у відділеннях.
2.15. Контролювати правильність ведення та зберігання документації медичними сестрами.
2.16. Постійно підвищувати свій професійний рівень.
2.17. У роботі дотримуватись принципів медичної деонтології.
2.18. У разі необхідності надавати невідкладну медичну допомогу хворим у межах одержаної спеціальності.
2.19. Забезпечувати виконання середнім та молодшим медичним персоналом інструкцій з охорони праці та протипожежного захисту, правил користування апаратурою та обладнанням, заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та професійного зараження СНІДом.
2.20. Щорічно проходити профілактичні медичні огляди.
2.21. Працювати в спеціальному медичному одязі. Не палити під час виконання службових обов'язків.
2.22. Своєю поведінкою в побуті не соромити звання медичного працівника України.

3. ПРАВА

Головна медична сестра має право:
3.1. Одержувати інструктивну та методичну інформацію, необхідну для виконання службових обов'язків.
3.2. Брати участь у нарадах, де розглядаються питання, які належать до сфери діяльності головної медичної сестри.
3.3. Вносити пропозиції з удосконалення роботи середніх та молодших медичних працівників.
3.4. Висловлювати свою думку і вносити пропозиції при затвердженні документів на атеоацію середніх медичних працівників.
3.5. Проводити роботу, спрямовану на передавання медичним сестрам невластивих лікарям функцій.
3.6. Представляти середніх і молодших медичних працівників до заохочення та вносити пропозиції щодо накладення стягнень на тих, хто порушує трудову дисципліну та неякісно виконує свої обов'язки.
3.7. Віддавати розпорядження та вказівки старшим медичним сестрам відділень.
3.8. Бути захищеною від професійних захворювань та заражень:
3.8.1. Вимагати забезпечення засобами індивідуального захисту для профілактики професійних захворювань та заражень.
3.8.2. Бути застрахованою на випадок професійного зараження СНІДом.
3.8.3. У разі відсутності засобів індивідуального захисту відмовити в обслуговуванні ВІЛ-інфікованого або хворого на СНІД.
3.9. Раз на 5 років підвищувати свою кваліфікацію в навчальних закладах післядипломної освіти. Проходити атестацію з метою присвоєння (підвищення, підтвердження) кваліфікаційної категорії.
3.10. Безкоштовно користуватися медичною бібліотекою закладу.
3.11. Вимагати від адміністрації забезпечення робочого місця необхідним обладнанням, устаткуванням та канцтоварами для виконання службових обов'язків.
3.12. На правовий та соціальний захист.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Головна медична сестра несе відповідальність у відповідності до чинного законодавства та нормативно-правових актів, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію сестринської справи. Головна медична сестра несе відповідальність як за неякісну роботу та помилкові дії, так і за бездіяльність та неприйняття рішень, які входять до сфери її обов'язків та компетенції.
4.2. Робота головної медичної сестри оцінюється керівником закладу відповідно до виконання нею своїх обов'язків.

5. ПОВИННА ЗНАТИ

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію сестринської справи.
5.2. Основи права в медицині, основи трудового законодавства.
5.3. Права, обов'язки та відповідальність головної медичної сестри.
5.4. Правила одержання, обліку, зберігання та списання медикаментів та матеріалів.
5.5. Правила асептики та антисептики.
5.6. Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.
5.7. Правила з охорони праці та протипожежного захисту.
5.8. Правила користування апаратурою та обладнанням, комп'ютером.
5.9. Правила профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та професійного зараження СНІДом.
5.10. Правила медичної деонтології.

б. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Головна медична сестра повинна мати закінчену середню спеціальну освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціальність «Медична сестра» або «Фельдшер», стаж роботи не менше 5 років, наявність кваліфікаційної категорії.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ

7.1. У своїй діяльності головна медична сестра безпосередньо підпорядковується керівнику лікувально-профілактичного закладу та його заступнику з медичної роботи.
7.2. Головній медичній сестрі безпосередньо підпорядковані старші медичні сестри закладу та середні й молодші медичні працівники.

Для провідних працівників закладу охорони здоров'я
7.3. У межах закладу головна медична сестра має зв'язки з адміністрацією, бухгалтерією, відділом кадрів, реєстратурою, Радою медичних сестер, комісією з контролю якості роботи, протираковою комісією, протитуберкульозною комісією, службою охорони праці, відділом медичної статистики, профспілковим комітетом, господарською частиною, комісією з профілактики внутрішньолікарняної інфекції.
7.4. За межами закладу головна медична сестра має зв'язки із санепідстанцією, аптеками, закладами підвищення кваліфікації, атестаційною комісією.
7.5. У разі відсутності головної медичної сестри її обов'язки виконує особа, яка є у кадровому резерві на цю посаду.

 

 
Система Orphus

Другие статьи

Информационный лист по Биодентину.

Механические свойства Biodentine схожи со свойствами натурального дентина, Biodentine может заменять дентин в коронке зуба и корне без предварительных обработок минеральных тканей.

Побічна дія антисептиків на шкіру рук персоналу.

За даними різних досліджень, приблизно 25% сестринського персоналу відчувають симптоми та ознаки дерматиту з локалізацією на шкірі рук. Подразнення шкіри, пов'язане з використанням антисептичного мила, може бути зумовлене як антимікробною речовиною, що входить до його складу, так й іншими компонентами. Ушкодження шкіри також призводить

Антисептична обробка рук медичного персоналу.

Відомо, що шкіра людини виконує ряд надзвичайно важливих функцій, однією з яких є захист від впливу шкідливих факторів навколишнього середовища. Шкіра, а особливо шкіра рук, постійно заселена мікроорганізмами. Інтактна (неушкоджена) шкіра людини, навіть старанно вимита, колонізована мікроорганізмами, які можуть бути різними

Режими дезінфекції об’єктів розчинами АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК при грибкових інфекціях.

Режими дезінфекції об’єктів розчинами АНІОСУРФ ПРЕМІУМ НПК при грибкових інфекціях.

Антисептические средства в стоматологии.

Антисептики и дезинфицирующие средства антибактери­альные препараты, не обладающие избирательностью действия. Антисептики наносят местно на покровные ткани и раневые поверхности при лечении

Антисептики в стоматологии. Соединения тяжелых металлов.

Соединения тяжелых металлов взаимодействуют с белком, образуя альбуминаты. В малых концентрациях они блокируют сульфгидрильные группы ферментов, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов